Od tego, czy wykonamy na czas obowiązkowy przegląd techniczny naszego domu, zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale i sprawność zamontowanych w budynku instalacji. Pamiętajmy też, że bez aktualnego przeglądu budynku nie będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie z racji poniesionych szkód podczas jakiejkolwiek awarii nieruchomości lub jej części.

 

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku – kiedy?

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) obowiązek okresowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych jest nakładany na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Harmonogram i charakter wykonywanych prac jest regulowany ustawą. W zależności od powierzchni nieruchomości obowiązkowy przegląd techniczny powinien być przeprowadzany raz w roku i raz na pięć lat oraz jednokrotnie w ciągu 6 miesięcy w przypadku zabudowań, których powierzchnia jest większa niż 2 tys. m2 oraz takich, których powierzchnia dachu przekracza 1 tys. m2. Zaniechanie okresowych przeglądów zgodnie z zapisami ustawy może skutkować karą grzywny. Poza ustawowymi przeglądami technicznymi właściciel budynku mieszkalnego jest zobligowany do zgłoszenia konieczności sprawdzenia nieruchomości każdorazowo w przypadkach nagłych, podczas których doszło do uszkodzenia lub naruszenia struktury budynku lub istnieje niebezpieczeństwo, że jego stan może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców domu.

 

Roczny obowiązkowy przegląd techniczny budynku

Podczas rocznego obowiązkowego przeglądu technicznego budynku mieszkalnego sprawdzany jest ogólny stan techniczny nieruchomości. Chodzi tu zwłaszcza o ocenę zdatności budynku do bezpiecznego użytkowania oraz dokładne sprawdzenie wszystkich instalacji znajdujących się w domu. Rzeczoznawca budowlany dokonujący oględzin domu powinien szczególną uwagę zwrócić na takie elementy wyposażenia domu, jak instalacja kominowa, instalacja gazowa i instalacja wentylacyjna, a także elementy stanowiące konstrukcję nośną nieruchomości. Ekspert musi zatem zweryfikować stabilność dachu, ścian nośnych oraz podpiwniczenia.

Poza elementami, które według ustawy w sposób bezsprzeczny wpływają na stabilność ogólnej konstrukcji budynku, podczas rocznego przeglądu technicznego rzeczoznawca budowlany powinien też przyjrzeć się urządzeniom, które służą ochronie środowiska, instalacjom, które są narażone na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych oraz tym elementom budynku, które ze względu na użytkowanie domu są dużo częściej narażone na eksploatację.

 

Pięcioletni obowiązkowy przegląd techniczny budynku

Poza obowiązkowymi rocznymi przeglądami stanu technicznego nieruchomości właściciel jest także zobowiązany do wykonania dużego przeglądu technicznego raz na pięć lat. Podczas badania rzeczoznawca budowlany ma za zadanie sprawdzić i ocenić ogólny stan techniczny budynku i jego zdatność do użytkowania. Przegląd pięcioletni obejmuje weryfikację działania instalacji elektrycznej pod względem sprawności sprzętu, połączeń, stanu uziemienia instalacji i jej zabezpieczenia od porażeń, a także weryfikację urządzeń chłodniczych w instalacji wentylacyjnej i instalacji piorunochronnej. Poza tym rzeczoznawca budowlany musi ocenić ogólny stan techniczny budynku i wszystkich jego części, jego estetykę i sprawdzić stan działki, na której znajduje się nieruchomość.

 

Przegląd techniczny domu doraźny

Oprócz obowiązkowych przeglądów okresowych właściciele domów jednorodzinnych powinni też pamiętać o konieczności wykonywania doraźnych przeglądów budynków. Chodzi tu przede wszystkim o momenty, w których dochodzi do nagłego uszkodzenia lub naruszenia konstrukcji budynku, czyli konsekwencji występowania czynników zewnętrznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić stan techniczny budynku i jego części zawsze w przypadku wystąpienia: niebezpiecznych wyładowań atmosferycznych, intensywnych opadów deszczu i śniegu, powodzi, osuwisk, silnego wiatru, wstrząsów sejsmicznych, pożarów, zjawisk lodowych na zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach. W każdym z tych przypadków musimy liczyć się z tym, że zdarzenia losowe mogły lub wpłynęły w sposób bezpośredni na stabilność konstrukcji naszego domu.

Rzeczoznawca budowlany może też zostać zobligowany do wykonania opinii technicznej, jeżeli będzie to zalecenie odpowiednich organów kontrolnych, np. Urzędu Nadzoru Budowlanego.